عباس طباطبائی فر

عباس طباطبائی فر

اینجانب سید عباس طباطبایی فر درسال 1341درروستای اوره از شهرستان نطنز درخانواده ای روستایی به دنیا آمدم ودرسال 1359 از دبیرستان امام خمینی نطنز دیپلم گرفتم ویک سال بعد با مشورت بعضی بستگان روحانی ام (که بین سپاه پاسدارران و حوزه مردد بودم ) عازم قم شدم یک سال بطور آزاد درس خواندم زیرا هنوز حوزه مدیریت منسجم نداشت سال بعد مدارس حوزه وطلاب تحت پوشش مدیریت حوزه قرارگرفت ومن نیزدرمدرسه مبارکه رضویه مشغول شدم وپس ازاتمام مقدمات وشروع سطح، دردرس اساتیدی مانند آیت الله راستی کاشانی (شرح لمعه ) وجدانی فخر، محامی واستاد علوی سرشکی ( خصوصی) بهره بردم وعلم اصول را نیز نزد آقایان هادوی تهرانی وصالحی مازندرانی وسپس مکاسب را نزد مرحوم آیت الله پایانی شروع کردم ورسائل را نزد آیت الله راستی وپس ازبیماری وتعطیلی درس ایشان از اساتید دیگرازجمله استاد محمدی خراسانی استفاده نمودم ودرکفایه آیت الله قدیری شرکت نمودم، ضمناً برای اینکه ازتعطیلات سود برده باشم بعضی از قسمتهای رسائل  کفایه  ومکاسب را ازطریق نوار مرحوم آیت الله ستوده استفاده وبا دوستان بحث میکردیم. درس خارج رانیز یک سال اصول آیت الله مکارم شیرازی شرکت نمودم وبا ورودبه رشته تخصصی کلام که عصرها بزگزار می شد از درس ایشان محروم شدم لذا مدتی اصول آیت الله وحید رفتم ومقداری نیزآیت الله سبحانی وحدود هفت سال فقه آیت الله مکارم ویک سال آیت الله سبحانی نیز شرکت کردم سه سال نیز از بحث خارج اصول استاد علوی سرشکی استفاده نمودم (نصف دوره) که بسیار برای من پربهره بود اما ایشان فقه واصول را رها نمودند وبه مباحث فلسفی وکلام جدید پرداختند واین درس نیز تعطیل شد اما بحث خارج ایشان (هفته ای یک جلسه ) دارند که شرکت مینمایم وبحثها نوشته وچاپ میشود. صمناً ازپایه چهارم درایام تبلیغی خصوصاً محرم ورمضان به امر تبلیغ میپردازم درزمان جنگ برای تبلیغ به جبهه ها نیزرفتم که امیدوارم خداوند توفیق تبلیغ دین را برایم حفظ نماید. مدتی پس از اتمام تخصصی کلام تدریس مباحث اعتقادی درمدارس را شروع کردم وچند سالی است (هفت یا هشت سال) که این برنامه را دارم والان نیز درجامعةالزهرا(سلام الله علیها) به تدریس مباحث کلامی مشغولم.

کتاب های عباس طباطبائی فر

مهدی شناسی