رضا علیدادی

رضا علیدادی

دکتر رضا علیدادی متولد سال 1350، معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیما می باشد.

کتاب های رضا علیدادی