بیژن امینی

بیژن امینی

پروفسور بیژن امینی، یک ایرانی علم آموخته آلمان، استاد بازنشسته ژرمانستیک، علوم تربیتی، جامعه‌شناسی و فلسفه دانشگاه کیل می باشد.

کتاب های بیژن امینی

بحران و رشد