مسعود موحدی

مسعود موحدی

مسعود موحدی، مسیرش در یوگا را از دوران کودکی در یک خانواده یوگایی زیر نظر پدرش (عبدالحمید موحدی،  یوگا را در هندوستان و در دهه ۷۰ میلادی توسط سوآمی ویشنو دِواناندا ” شاگرد سوآمی شیواناندا ”، فرا گرفت و یکی از اولین افرادی که از آن زمان تا کنون یوگا را در ایران آموزش می دهد)، آغاز نمود! مسعود، روش های متفاوتی را تمرین کرده و آموزش داده است. او، سیستم آشتانگا وینیاسا را زیر نظر ریچارد فیریمن، نویسنده کتب آینه یوگا و هنر وینیاسا، و از قدیمی ترین شاگردان شِری کِی پاتابی جویس، فرا گرفته است.
همچنین با بی کِی اِس آینگر، شاراد رانگاسوآمی (جویس)، تی کِی وی دِسی کاچار، و جان اِسکات تمرین نموده است.

کتاب های مسعود موحدی