دوی سادکا

دوی سادکا

دیویی سادکا بنیانگذار یکی از بزرگترین آژانس های کاریابی در کشور است. اولین تست شخصیتی مبتنی بر رنگ بر اساس رنگ علمی جهان، سیستم رنگ توسط ایشان معرفی شده است.

کتاب های دوی سادکا

روانشناسی رنگها