تکتم حسینی

تکتم حسینی

سیده تکتم حسینی از شاعران جوان افغانستان است و متولد سال 1364 می باشد.

کتاب های تکتم حسینی

لیلت


نارنج مویه ها