عمادالدین رجبلو

عمادالدین رجبلو

یادآوری می شود «عمادالدین رجبلو متولد»  11 خرداد 1374 در شهر گرگان و دیپلم کامپیوتر است. وی فعالیت هنری اش را از سال ۱۳۸۴ عنوان بازیگر در نمایش های آخرین انشا، قصه شهر جادو، خشت خام، آدمک سلام، جایی که آب از خاکش پایین نمی‌رود، آلیس در کارخانه عروسک سازی، دختران جنگل، کجا آباد، حسن و دیو راه باریک پشت کوه، عکاسخانه رضوی، پنبه تشک همایونی، عطش خورشید، آتیس ها و پاتیس ها و آپوفیس آغاز کرد.

کتاب های عمادالدین رجبلو

دوشیزه