مظفر بقایی کرمانی

مظفر بقایی کرمانی

مظفر بقائی کرمانی متولذ ۱ مرداد ۱۲۹۱ در کرمان است. او از فعالین سیاسی ایرانی، مؤسس و رهبر حزب زحمت‌کشان ملت ایران و از بنیان‌گذاران جبهه ملی ایران بود.

کتاب های مظفر بقایی کرمانی

خاطرات دکتر مظفر بقایی کرمانی