رابرت سوارتسوود

رابرت سوارتسوود

رابرت سوارتسوود نویسنده پرفروش USA Today ، زن سریال قاتل ، تماس ، مرد مومی و چندین رمان دیگر است. وی اصطلاح "hint fiction" را ایجاد کرد و ویراستار Hint Fiction: Anthology of Stories in 25 Words or Fewer است.

کتاب های رابرت سوارتسوود

داستان نما