مایکل مور

مایکل مور

مایکل مور دارای سه مدرک کارشناسی ارشد در الهیات، مشاوره و روانشناسی است. در سال 1980 به وزارت مشاوره شبانی منصوب شد. وی همچنین بیش از 35 سال مشاور حرفه ای دارای مجوز بود و در برنامه های بیمارستان مسیحی و در مشاغل خصوصی تمرین می کرد، با تجربیات بیشتر در سخنرانی، کارگاه ها، بررسی استفاده، مشاوره کمک کارکنان و مربیگری شخصی. سالها تمرین بالینی حقیقتی را که بلز پاسکال به آن اشاره کرده بود برای او واقعی کرده است: "قلب دلایلی دارد، که عقل آنها را نمی شناسد." عقل انسان شامل فرایندهای تجربی، شهودی و ضمنی است و نه فقط استنباط های منطقی و استقرایی از تجربه حسی. این امر او را واداشت تا تصویر خدا را بنویسد، که پیامدهایی برای شکوفایی انسان، رشد معنوی، عذرخواهی و بدن مسیح و همچنین درک منحصر به فرد جمهوری آمریکا دارد.

کتاب های مایکل مور

مردک کشور من کجاست؟