اندرو اسکات کوپر

اندرو اسکات کوپر

اندرو اسکات کوپر (Andrew Scott Cooper) نویسنده کتاب پادشاهان نفت: چگونه ایالات متحده ، ایران و عربستان سعودی توازن قدرت را در خاورمیانه تغییر دادند و استادیار جانبی در دانشگاه کلمبیا است.

کتاب های اندرو اسکات کوپر

پادشاهان نفت