سیما شیخ خطیبی

سیما شیخ خطیبی

سیما شیخ خطیبی متولد سال 1348، نویسنده دماوندی می باشد.

کتاب های سیما شیخ خطیبی

طعم شیرین اسپرسو


دانی و کباب داغ


دانی و عید نوروز


دانی و گنجشک کوچولو


دانی و جوجه طلایی


دانی مرتب می شه


دانی و زنبور عسل


دانی و نان داغ


دانی دانشمند می شه