عبدالوهاب فراتی

عبدالوهاب فراتی

عبدالوهاب فراتی متولد سال 1347، دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می باشد.

کتاب های عبدالوهاب فراتی

روحانیت و دولت مدرن