حمیدرضا رضازاده

حمیدرضا رضازاده

 حمیدرضا رضازاده متولد سال 1345، عضو هیئت علمی دانشگاه، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و انجمن روانشناسی ایران می باشد.

کتاب های حمیدرضا رضازاده

اصول عمومی تدریس و پرسشگری