گئورگی سرگی یویچ آقابکوب

گئورگی سرگی یویچ آقابکوب

گئورگی سرگی یویچ آقابکوب (1896-1937) سرباز ارتش سرخ شوروی ، چکست ، مامور OGPU و رئیس بخش شرقی OGPU (1928-1929) بود.
او اولین افسر ارشد OGPU که به غرب گریخت (1930) ، کتابهای افشاگری نوشت ، که منجر به دستگیری گسترده دارایی های اطلاعاتی شوروی در شرق نزدیک و آسیای مرکزی شد.

کتاب های گئورگی سرگی یویچ آقابکوب

گ.پ.ئو