نیما دهقانی

نیما دهقانی

نیما دهقانی متولد سال 1365، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ 1389، نمایشنامه نویس و کارگردان می باشد.

کتاب های نیما دهقانی

منو تلخک