سباستین براون

سباستین براون

تصویرگر فرانسوی سباستین براون (متولد: 1971) هنرهای زیبا و کاربردی را در دانشگاه استراسبورگ تحصیل کرد. سپس هنرهای کاربردی را قبل از تبدیل شدن به یک تصویرگر مستقل ، قبل از هر چیز برای مشتریان تحریریه در پاریس ، آموزش داد.

کتاب های سباستین براون

برگرد به تختخوابت،اد!