پریسا کدیور

پریسا کدیور

«پریسا کدیور» متولد سال 1363، مدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشد.

کتاب های پریسا کدیور

پرده نشینان عهد ناصری