الیزابت کمپل

الیزابت کمپل

الیزابت کمپبل استادیار برنامه درسی و آموزشی در کالج آموزش و توسعه حرفه ای دانشگاه مارشال ، ایالات متحده است. قبل از رفتن به دانشگاه ، او در توسعه جامعه به عنوان فولکلور ، نویسنده و سرپرست موزه کار کرد.

کتاب های الیزابت کمپل

مردم نگاری امروزین