اینگرید شوبرت

اینگرید شوبرت

اینگرید شوبرت (زاده: 29 مارس 1953 ، اسن ، آلمان) نویسنده آلمانی است که به همراه همسرش ، دیتر شوبرت ، کتاب های کودکان می نویسند. اینگرید شوبرت نویسنده آلمانی است که به همراه همسرش دیتر شوبرت کتاب های کودکان را می نویسند.

کتاب های اینگرید شوبرت

چتر


جوجه خرس ها