فخرالدین انوار

فخرالدین انوار

فخرالدین انوار معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد می باشد.

کتاب های فخرالدین انوار

گفتارهای سینمایی