پریسا سلیمی نژاد

پریسا سلیمی نژاد

پریسا سلیمی نژاد مترجم ایرانی متولد سال 1352 می باشد.

کتاب های پریسا سلیمی نژاد

خانه ای برای دو خانواده