مسعود آذرباد

مسعود آذرباد

مسعود آذرباد متولد سال 1370، دارای کارشناسی فقه و مبانی حقوق کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی1395 سطح یک حوزه1395 کارشناسی ارشد حکمت هنر دینی1397 می باشد.

کتاب های مسعود آذرباد

یورش سرد