سایمون چوت

سایمون چوت

سیمون چوت مدرس ارشد سیاست و روابط بین الملل در دانشگاه کینگستون انگلستان است. او نویسنده کتابهای مارکس از طریق پساساختارگرایی است: لیوتار ، دریدا ، فوکو ، دلوز (پیوسته ، 2010) و "Grundrisse" مارکس: راهنمای خواننده (بلومزبری ، 2016).

کتاب های سایمون چوت