محمد مشاری

محمد مشاری

دکتر محمد مشاری مدیرعامل محترم «کارگزاری بانک صنعت و معدن» و متولد سال 1356 می باشد.

کتاب های محمد مشاری