امیلی سالینجر

امیلی سالینجر

امیلی سالینجر نویسنده بیش از چهل کتاب برای کودکان است. او سالها به عنوان ویراستار کتاب های کودکان کار کرد. او در بروکلین نیویورک با خانواده دوستدار کتاب زندگی می کند.

کتاب های امیلی سالینجر

روز زمین پاک