خاویر فریاکسس

خاویر فریاکسس

خاویر فریاکسس استاد دانشگاه Pompeu Fabra و دانشکده اقتصاد فارغ التحصیل بارسلونا و نویسنده مشترک اقتصاد خرد بانکداری است.

کتاب های خاویر فریاکسس

الفبای ریسک سیستمی