رمضان سلیمانی

رمضان سلیمانی

رمضان سلیمانی نویسنده ایرانی متولد سال 1346 می باشد.

کتاب های رمضان سلیمانی

تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام