محمد مهدی فتوحی رشیدی

محمد مهدی فتوحی رشیدی

محمد مهدی فتوحی رشیدی مترجم و دانشجوی دکتری مالی، گرایش مهندسی مالی و محور تخصصی تجارت، مدیریت و حسابداری متولد سال 1374 می باشد.

کتاب های محمد مهدی فتوحی رشیدی