تقی شجاعی

تقی شجاعی

تقی شجاعی متولد سال 1366، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های تقی شجاعی

پلنگ زخمی