شهرداد پیروزنیا

شهرداد پیروزنیا

شهرداد پیروزنیا نویسنده و تحلیل گر مسائل اقتصادی متولد سال 1345 می باشد.

کتاب های شهرداد پیروزنیا