استفان شوگرن

استفان شوگرن

استفان شوگرن دانشیار دپارتمان مدیریت بازرگانی و وابسته به مرکز امور مالی در دانشکده تجارت، اقتصاد و حقوق دانشگاه گوتنبرگ است. او در مورد ارزش گذاری، ساختار سرمایه، سرمایه گذاری خطرپذیر، بودجه بندی سرمایه، مقررات زدایی، قانون و امور مالی، و اندازه گیری کارایی نوشته است. او مدیر برنامه دکترا و معاون مسئول تحقیقات در بخش مدیریت بازرگانی است.

کتاب های استفان شوگرن