ادل ریولا

ادل ریولا

ادل ریولا مدیرعامل موسسه Buyer Persona است، سخنران اصلی محبوب در کنفرانس‌های سراسر جهان می باشد.

کتاب های ادل ریولا

پرسونای مشتری