سیدعلی مرعشی

سیدعلی مرعشی

سیدعلی مرعشی متولد سال 1346، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه روانشناسی می باشد.

کتاب های سیدعلی مرعشی

بهداشت روان و نقش دین