محسن ایلچی

محسن ایلچی

محسن ایلچی نویسنده و تحلیل گر مسائل اقتصادی متولد سال 1350 می باشد.

کتاب های محسن ایلچی

تکنیک های خبرنویسی در بورس