سعید فلاح پور

سعید فلاح پور

سعید فلاح‌پور دکترای مدیریت مالی متولد سال 1358 می باشد.

کتاب های سعید فلاح پور

مدل سازی مالی و ارزش گذاری