سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار

سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار

سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو) یک انجمن از سازمان‌هایی است که برای بازارهای اوراق بهادار و قراردادهای آتی (فیوچرز) ضابطه‌گذاری می‌کنند و بر آن‌ها نظارت دارند.

کتاب های سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار