محبوب صادقی

محبوب صادقی

محبوب صادقی نویسنده و تحلیل گر اقتصادی متولد سال 1357 می باشد.

کتاب های محبوب صادقی

الفبای سرمایه گذاری