رضا جمشیدی

رضا جمشیدی

رضا جمشیدی مترجم ایرانی متولد سال 1338 می باشد.

کتاب های رضا جمشیدی

کیش، نگاهی دیگر