فرهاد سکاکی

فرهاد سکاکی

فرهاد سکاکی متولد سال 1369؛ شاعر معاصر می باشد.

کتاب های فرهاد سکاکی

از من تا من