فرهاد شریفی

فرهاد شریفی

فرهاد شریفی متولد سال 1355؛ شاعر معاصر می باشد.

کتاب های فرهاد شریفی

آه ری را