سکوپای نیکیو

سکوپای نیکیو

یوحنّای نیکیویی اسقف مصری قبطی نیکیو در اواخر قرن هفتم میلادی و صاحب یک کتاب تاریخ در بر گیرندهٔ زمان آدم و حوا تا فتح اسلامی مصر است. دو منبع اصلی برای زندگی جان وجود دارد. اولین مورد، تاریخ ایلخانان اثر سوروس، اسقف آل اشمونین (هلیوپلیس) است. این برگرفته از دو زندگینامه اصلی مستقل است که از جان نام برده می شود: زندگینامه پاپ اسحاق اسکندریه (690-692 پس از میلاد) و پاپ سیمئون اول اسکندریه (692-700 پس از میلاد). منبع دوم زندگی اسحاق اسکندریه است که توسط جانشین جان به عنوان اسقف نیکیو، منا از نیکیو، بین سال های 697 و 700 پس از میلاد ساخته شده است.
بر اساس تاریخ پدرسالاران، جان در زمان پدرسالاران جان سوم، اسحاق و سیمئون زندگی می کرد. اما هنگامی که یحیی نیکیو یک راهب را به قدری شدیداً تنبیه کرد که راهب ده روز بعد درگذشت، سپهبد سیمئون جان را از دفترش برکنار کرد.

کتاب های سکوپای نیکیو

تاریخ نامه یوحنا