آمنه عوض پور

آمنه عوض پور

آمنه عوض پور متولد سال 1363، نویسنده و شاعر، مدیر نشر آوای علم و ادب و مدیر روابط عمومی بهارنکو می باشد.

کتاب های آمنه عوض پور