زهره میرعیسی خانی

زهره میرعیسی خانی

نویسنده ی جوان ایرانی است. اهل زنجان. مجموعه داستان «گرگدن‌ها روی دیوار» او موفق به دریافت جایزه‌های داستان‌نویسی مختلفی شده است. 

کتاب های زهره میرعیسی خانی

کرگدن های روی دیوار