کیانا برومند

کیانا برومند

کیانا برومند متولد سال 1364، کارشناسی ارشد پژوهش هنر گروه پژوهش هنر دانشگاه پیام نور. تهران، کارشناسی ریاضی کاربردی گروه ریاضی دانشگاه الزهراء. تهران می باشد.

کتاب های کیانا برومند

3% 4%