عزیزالله نهفته

عزیزالله نهفته

عزيزالله نهفته شاعرو نویسنده، در سال ۱۳۵۱ خورشيدی در کابل به دنيا آمده است. پس از فراغت از ليسه فرانسوی کابل ( استقلال ) تن به مهاجرت تن فرسا داد. او سرودن شعررا با نشر نخستين مجموعه شعريش( سفر به حجم بيکران شط ) آغاز نمود.
نهفته سالهای زيادی به عنوان مسؤل مرکز فرهنگی فرهنگی فرانسه - افغانستان در شهر پشاور بود.او داستان هم مينويسد مجموعهء داستانی نقش های موهوم از نوشته‌های اوست. نهفته چند مجموعه شعری چاپ شده و چاپ ناشده و چند رمان دارد. او اکنون در سوئد زندگی می‌کند.

کتاب های عزیزالله نهفته

جسدی در بیابان‏‫


دست شیطان