کبری پرداخته

کبری پرداخته

کبری پرداخته متولد اسفند 1369 در تنگ ارم دشتستان است. کارشناسی، روانشناسی و کارشناسی ارشد را روانشناسی بالینی خوانده و اکنون در بخش مددکاری بیمارستان خلیج فارس بوشهر شاغل است؛ اما به کارمند بودن اکتفا نکرده و در کنار شغل خود، به مطالعه، پژوهش و نوشتن کتاب هم پرداخته است و سه جلد کتابش هم تاکنون چاپ شده است. «از هوش هیجانی تا موفقیت سازمانی»،«ویژگی های شخصیتی و ادراک تعامل اجتماعی» و «خودپنداره، هوش معنوی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی»، که هر سه در سال 1397 منتشر شده است

کتاب های کبری پرداخته