دنیل کالدر

دنیل کالدر

دنیل کالدر نویسنده و مورخ اسکاتلندی، متولد 1974 است.

کتاب های دنیل کالدر

ادبیات دیکتاتور