شایان نقدی

شایان نقدی

شایان نقدی شاعر ایرانی متولد سال 1369 می باشد.

کتاب های شایان نقدی

ری را برقص