پراوین ورما

پراوین ورما

پراوین ورما نویسنده هندی درباره روانشاسی و اینکه برای ایجاد تغییراتی در ضمیر ناخودآگاه خود نیاز داریم که ابزارهای خلق نرم افزارهای خوب را بشناسیم، پژوهش می کنند.

کتاب های پراوین ورما

قدرت فکر مثبت